Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Продължителността на проекта е 30 месеца. С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност е основна цел на проекта. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева.

Дейностите по проекта, които се реализират в детската градина, са следните:

Дейност 1

Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи , като са сформирани две групи по 8 деца

Дейност 2

Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и други - осигурена е една щатна бройка за образователен медиатор, заплащат се такси на 32 деца

#
#
#
#
#
#